Zapytania ofertowe

Czy w Twojej organizacji jest osoba, która zna wszystkie szczegóły obecnie realizowanych projektów,
która zna projekty lepiej niż przedszkolak hity Majki Jeżowskiej? Czy jesteś absolutnie pewny.

Zapytanie ofertowe nr 2/01/2016

Opracowanie narzędzia wspomagającego procesy zarządzania organizacją w oparciu o system Balanced Scorecard

Zapytanie ofertowe nr 2/01/2016

16.02.2016

W związku z planowaną realizacją projektu w ramach osi priorytetowej II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, działania 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, poddziałania 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zapraszam do udziału w postępowaniu ofertowym.

ZAMAWIAJĄCY

BIZZTHINK Sp. z o.o.
ul. Porcelanowa 23S
40-246 Katowice
NIP 6342818190

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi polegającej na opracowaniu koncepcyjnym i informatycznym narzędzia wspomagającego procesy zarządzania organizacją w oparciu o system Balanced Scorecard (Strategicznej Karty Wyników) – skrót: BSC w ramach projektu o nazwie: „Opracowanie koncepcyjne i informatyczne narzędzia wspomagającego procesy zarządzania organizacją w oparciu o system zarządzania Balanced Scorecard”.

KOD CPV

79411100-9 Usługi doradcze w zakresie rozwoju działalności gospodarczej
72211000-7 Usługi programowania oprogramowania systemowego i dla użytkownika

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Szczegółowy zakres prac obejmuje:
1. przygotowanie opisu koncepcyjnego do stworzenia oprogramowania będącego systemem informatycznym wspomagającym zarządzanie organizacją w oparciu o BSC,
2. operacjonalizacja metodologii BSC i opis funkcjonalności i procesów systemu,
3. przygotowanie modułowego oprogramowania działającego w technologii sieciowej przez ogólnodostępne przeglądarki internetowe mogące działać zarówno w sieci LAN i WAN z zabezpieczeniami.

Szczegóły techniczne i funkcjonalne oprogramowania stanowią koncepcję indywidualną Zamawiającego i zostaną udostępnione po podpisaniu klauzuli poufności przez Oferenta stanowiącej załącznik nr 1. Klauzula o zachowaniu poufności szczegółowo określona w zdaniu 1 powyżej, powinna zostać podpisana przez osoby uprawnione do reprezentacji Oferenta i przesłana:
– na adres: bartlomiej.bugiel@bizzthink.com (opieczętowane, podpisane i przeskanowane oświadczenie)
– lub na adres korespondencyjny do siedziby firmy:
BIZZTHINK Sp. z o.o.
ul. Porcelanowa 23S
40-246 Katowice

Poznaj naszą ofertę

Masz projekt. Mało tego – wiesz, że Twój projekt jest świetny. Brakuje Ci tylko narzędzi do jego realizacji i zespołu.
Jesteśmy po to, aby nic nie powstrzymało Cię przed wykonaniem projektu.
term papersessay writing service